1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر برخی شاخص های رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus roseus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلکالوئید، آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، نانو اکسیدروی
سال 1393
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فاطمه عسکری

چکیده

هدف: این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی برخی شاخص های رشدی، مقدار پرولین، آلکالوئیدها و همچنین تغییرات فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی انجام گرفت. مواد و روشها: آزمایش در شرایط کشت گلخانه، به صورت کاملا تصادفی با 3 تکرار طراحی شد. گیاهان در معرض غلظت های مختلف2، 4، 5، 10و 15میکرومولار از نانوکود اکسیدروی قرار گرفتند و تاثیر این غلظت ها بر روی گیاه، با گیاه شاهد که از محلول غذایی کامل که حاوی سولفات روی است مقایسه شد. همچنین به منظور بررسی علائم کمبود روی، از غلظت صفر میکرومولار استفاده شد. نتایج: تیمار گیاه با نانواکسیدروی در غلظت 2 سبب افزایش و در غلظت های بالاتر از 2 میکرومولار به طور معنی داری سبب کاهش در وزن تر و خشک و طول ریشه شدند. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاهان تیمار شده با نانو اکسید روی نسبت به گیاه کنترل با افزایش غلظت نانواکسیدروی در محلول غذایی افزایش یافت. همچنین مقدار پرولین و آلکالوئیدهای کل با افزایش شدت تنش در گیاه افزایش یافت. نتیجه گیری: با افزایش غلظت نانو اکسیدروی جذب روی در مقیاس نانو بیشتر صورت گرفته است. به دلیل سمیت ایجاد شده، شاخص های رشدی گیاه کاهش یافته و تنش اکسیداتیو در گیاه القا شده است. گیاه برای مبارزه با رادیکال های آزاد تولید شده فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی خود را افزایش داده است. همچنین میزان پرولین نیز، که به هنگام تنش در گیاهان افزایش می یابد، افزایش یافت.