1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تنظیم اسمزی گیاه هالوفیت salsola arbuscula در مراحل مختلف رشدی در کشت in vitro در پاسخ به تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته) ، الهام عابدینی ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، جلیل عباس پور

چکیده

ثبت نشده‌است!