1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی پاسخ های بوشیمیایی کالوس گیاه sasola arbuscula در پاسخ به تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته) ، زهره قنبر زاده ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، جلیل عباس پور

چکیده

ثبت نشده‌است!