1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر باران اسیدی شبیه سازی شده بر جوانه زنی، رشد، محتوای عناصر، پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي باغي
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته) ، نسرین میرمحمودی

چکیده

استفاده کنترل نشده از سوخت های فسیلی در صنعت و حمل و نقل باعث افزایش آلاینده های گازی همچون دی اکسیدگوگرد (SO2)، دی اکسیدنیتروژن (NO2) و مشتقات آنها و ازن (O3) شده است. به علاوه ته نشست مرطوب و خشک این گازها مسیر اصلی ورود این یون ها به داخل اکوسیستم است. این تحقیق آثار باران اسیدی شبیه سازی شده با pHهای مختلف (8/6 به عنوان کنترل، 5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3 و 5/2) را بر جوانه زنی، رشد، مقدار عناصر، پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک ارزیابی می کند. آزمایش ها در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک در سال 1391 انجام شد. نتایج نشان داد که از اسیدیته 8/6 تا 5/5 میزان عناصر P و K، پروتئین و وزن تر و خشک برگ افزایش معنی داری مییابند. در معرض باران اسیدی شبیه سازی شده با اسیدیته بالا (5/5pH= تا 5/2pH=)، جوانه زنی، شاخص های رشد، میزان عناصر مورد سنجش P و K، مقدار پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی کاهش معنی داری نشان دادند، در حالی که محتوی گوگرد افزایش معنی دار 150 تا 550% نسبت به شاهد نشان داد. بیشترین میزان گوگرد در 5/2pH= اندازه گیری شد. باران اسیدی در اسیدیته بالا رشد و پروتئین سازی گیاه را کاهش و محتوی گوگرد برگ را افزایش داد. با توجه به این که اسیدیته پایین رشد گیاه گوجه فرنگی را تقویت کرد و اسیدیته بالا بازدارنده رشد بود، بنابراین کشت گوجه فرنگی در محیط های با اسیدیته کم پیشنهاد می گردد.