1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گیاه پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن های نفت خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله زيست شناسي گياهي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته) ، پریسا ثابتی

چکیده

آلودگی نفت خام پدیده ای اجتناب ناپذیر در مناطق تولید و مصرف کننده نفت در سراسر جهان است که از خطای انسانی، تخلیه های تصادفی و منابع دیگر سرچشمه می گیرد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی توانایی گیاه پالایی گیاه پریوش در خاک های آلوده به نفت خام است. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با غلظت های مختلف نفت خام (0، 5/0، 1، 2، 3 و 4 درصد (حجمی/وزنی) در مرحله کشت گلدانی) انجام شد. در انتهای یک دوره 70 روزه، میزان حذف هیدروکربن های خاک اندازه گیری شد. مقادیر سرب، روی و نیکل در خاک و برگ گیاه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها بر اساس آزمون دانکن با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. در غلظت های بالاتر از 3 درصد هیچ رشدی مشاهده نشد. شاخص های رشد نظیر: ارتفاع ساقه و وزن تر و خشک ساقه در خاک آلوده به نفت خام (5/0 تا 3 درصد) روند کاهشی را نشان دادند. نتایج، تجمع فلزات سنگین را در برگ گیاهان و کاهش آنها را در خاک نشان دادند. فلزات سنگین شامل روی، سرب و نیکل درون گیاه با افزایش غلظت های مختلف نفت خام افزایش یافتند. هیدروکربن های کل و فلزات سنگین شامل روی، سرب و نیکل در خاک آلوده کشت شده کاهش یافت. این مطالعه نشان می دهد که پریوش قادر به رشد و زنده ماندن در غلظت های کم نفتی است و باعث کاهش آلاینده ها در خاک می شود. بر اساس این نتایج، گیاه پریوش می تواند به عنوان یک گیاه پالای خاک های آلوده به سطوح پایین نفت خام انتخاب شود.