1403/01/25
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر داستان ها و اشعار شاهنامه بر مهارت خواندن، درک مطلب و یادگیری دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مهارت خواندن ـ درک مطلب ـ داستان و اشعار شاهنامه ـ کتاب فارسی
سال 1398
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، مهرداد اکبری(استاد مشاور)، زهرا شیری(دانشجو)

چکیده

پدیده زبان در جوامع انسانی به دو صورت گفتاری ( صحبت کردن و گوش دادن ) و نوشتاری ( خواندن و نوشتن ) در امر ارتباط و ارسال یا دریافت پیام و ایفای دیگر نقش های زبان به کار گرفته می شود . این چهار رکن زبان رامهارت های زبانی می نامند . مشکل ترین مهارت در میان مهارت های یادگیری زبان ،مهارت خواندن و نوشتن می باشد . که در پژوهش حاضر بر تاثیرخواندن داستان و اشعارشاهنامه بر جنبه مهارت خواندن و درک مطلب درس فارسی در دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان شهر اراک در سال تحصیلی 1398ـ1397 پرداخته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. و از روش شبه آزمایشی با تکنیک پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است . جامعه اماری در دسترس پژوهش تمام دانش آموزان پنجم ابتدایی شهرستان اراک در سال تحصیلی 98ـ 97 می باشد و نمونه آماری آن ، دو کلاس از دبستان دخترانه انقلاب اسلامی 2 بودند. که در دو گروه35 نفره گواه (کنترل ) و دیگری آزمایش قرار گرفتند . دراین تحقیق از آزمون محقق ساخته ( مهارت خواندن و درک مطلب از کتاب فارسی پنجم ابتدایی ) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . بعد از گرفتن پیش آزمون ازدو گروه آزمایش و گواه ( از مطالب کتاب فارسی با توجه به مهارت خواندن و درک مطلب ) . آموزش به صورت خواندن داستان های شاهنامه و اشعار شاهنامه توسط معلم و روخوانی دانش آموزان از کتاب شاهنامه در 10 جلسه انجام گرفت . در حالی که برای گروه گواه این آموزش انجام نگرفت