1403/03/29
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
نماد های خرد و ساختمند در غزل نو با تدکید بر نماد های ساختمند حسن حیدری، جلیل مشیدی، مهرداد اکبری (1401)
ضرورت زشتی شناسی متون ادبی مطالعه موردی غزل حافظ جواد ستاری، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، مهرداد اکبری (1401)
بررسی تکنیک های تعلیق در داستان رستم و اسفندیار مهدی رضا کمالی بانیانی، مهرداد اکبری (1399)
Magical Realism: The Magic of Realism Ayyub Rajabi, abdolmajid azizi, Mehrdad Akbary (2020)
تحلیل شیوه های مخالف خوانی از نگاه دیگر در مقالات شمس مهرداد اکبری، مهدی رضا کمالی بانیانی (1398)
چشم اندازهای تازه ساختار بلاغی تشبیه در اشعار بیدل دهلوی مهرداد اکبری، مهدی رضا کمالی بانیانی (1398)
بن مایه های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی مهرداد اکبری، مهدی رضا کمالی بانیانی (1398)
کارکردهای تداعی در بدخوانی خلاق حکایت درویش صاحب کرامات مهرداد اکبری، مهدی رضا کمالی بانیانی (1397)
تجربۀ کوچ و انعکاس آن در شعرهای عامیانۀ بختیاری مهرداد اکبری، حجت الله کرمی (1397)
نگاهی نو به تاثیر اندیشه های دینی ایرانیان باستان بر تفکرات یونانیان سعید امیرحاجلو، علیرضا هژبری نوبری، مهرداد اکبری (1394)
TOTAL PHENOL, ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL AND EXTRACTS OF FERULAGO ANGULATA SSP. ANGULATA naser hosseni, Mehrdad Akbary, R GHAFARZADEGAN, S CHANGIZI ASHTIYANI, Rezvan Shahmohamadi (2012)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تحلیل چهل غزل حافظ بر مبنای دور هرمنوتیکی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی، سعید عباسی (1401)
بررسی و تحلیل شیوه های توصیف در داراب نامه طرسوسی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی، ف فراهانی (1401)
بررسی تطبیقی الهه گیاه هوم در دو حماسه شاهنامه و گیلگمش مسعود کشاورز، مهرداد اکبری، پگاه بیات (1400)
تأثیر روابط قدرت بر شیوه های بیان بیهقی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی (1399)
تحلیل شیوه های آغاز روایت در بوستان سعدی مهرداد اکبری، طاهره میرهاشمی (1399)
بررسی شیوه های آغاز روایت در بوستان سعدی مهرداد اکبری، طاهره میرهاشمی (1399)
سوررئالیسم در آثار صادق هدایت مهرداد اکبری، جلیل مشیدی (1396)
جلوه های تکرار در شعر شاملو جلیل مشیدی، مهرداد اکبری، زری غنی (1394)
بررسی و تحلیل عناصر داستان در گلستان امین رحیمی (بازنشسته)، مهرداد اکبری (1394)