1403/02/03
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سوره نبا»
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تعلیق- ساختار روایت-سوره نبا
سال 1394
مجله پژوهش هاي ادبي - قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، مهرداد اکبری

چکیده

تؼل٘ق، هفَْهٖ اؾت کِ هطظّإ آی اظ ؾُح هفَْم تَزگٖ ٍ قٌاذتٖ نطف فطاترط هرٖ ضٍز ٍ اظ حرَظٓ ًظطٕ، تِ ؾَٕ حَظُّإ ػولٖ تا ؾاظ ٍ کاضّاٖٗ هؤحط، هتواٗل اؾت. تحسٗس اٗی هَیَع تِ ظهٌِّ٘رإ ًظطٕ نطف، آی ضا تِ ٗک هَیَع هٌفؼل، ّوچَی ترٖ ًْاٗرت هَیرَع زٗ رط کرِ زض هَقؼ٘رت اًفؼرا لٖ تاظقٌاؾٖ ٗا تاظؾاظٕ قطاض زاضًس، تثسٗل هٖکٌس. الثتِ، اٗی ٍٗػگٖ کاضتطزٕ ٍ ػولرٖ ، هٌزرط ترِ ًازٗرسُ گطفتی رٌثِّإ هفَْهٖ تؼل٘ق ًوٖقَز؛ ظٗطا ّط ػولٖ، ّط چٌرس رٌثرِ ّرإ قرٌاذتٖ آی َث٘ؼرٖ ٍ ًاپ٘سا قسُ تاقٌس، تِ ًاگعٗط، هثتٌٖ تط ظهٌِّ٘إ ًظطٕ اؾت. تط اٗی اؾاؼ، زض اٗی ًَقتاض، ًرؿرت، ترِ ََض فکطزُ، رٌثِّا ٍ ظهٌِّ٘إ ًظطٕ اٗی هفَْم تاظکإٍ قسُ اؾت ٍ ؾرسؽ، ؾرَضٓ ًثرب، ترِ ػٌرَای ًوًَِإ ػولٖ تحل٘ل قسُ اؾت. ً اضًسگای تط اٗی تاٍضًس کِ هتی قطآی کطٗن، ٗکٖ اظ تْتطٗی گعٌِّٗإ پػٍّف زض اٗی ظهٌِ٘ اؾت ٍ قَٕتطٗی ٍ زض ػ٘ی حال، هَرعتطٗی رلَُّإ تؼل٘ق زض اٗی هرتی ٍررَز زاضز. تؼل٘ق زض ؾَضٓ ًثب، تِ گًَِإ چٌس الِٗ ٍ هتطاکن، هتی ضا اظ قَُّ٘إ ذُٖ هؼورَل ضٍاٗرٖ ررسا ؾاذتِ اؾت ٍ تا اٗزاز احؿاؼ ق فتٖ ٍ اتْام ٍ ؾطگطزاًٖ ٍ اًتظاض ٍ ً٘رع ترا ترطاً ٘رتی پطؾرف ّرإ یوٌٖ پ٘اپٖ، ّط آًچِ ضا الظهٔ ٗک احط ترعض ازترٖ اؾرت، زض ٗرک ؾراذتاض هٌؿرزن ٍ زض ػر٘ی حرال پ٘چ٘سُ ٍ غ٘ط قاتل پ٘فتٌٖ٘، فطاّن آٍضزُ اؾت.