1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدول کوهمولوژی موضعی. مدول مینیماکس.مدول هم متناهی.مدول هم مینیماکس
سال 1400
پژوهشگران حمیدرضا کریمی راد(دانشجو)، محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)، مرضیه حاتم خانی(استاد مشاور)، کمال بهمن پور(استاد مشاور)

چکیده

d`ُ A ¨˜£d§􀀀 a rÖ􀀀 ¢• œy¡ ¨› AKž 􀀀dt􀀀 . F􀀀 ©r wž C􀀀dk§ ¨§AA ©􀀀¢ql R ¢˜AFC Ÿ§􀀀 C H•Amyny›œ¡-a £Agž ،dJA C􀀀dA -a š¤d›-R –§ M ¤ R ¨`Rw› ¢ql E􀀀 2 ©¤As› A§ rtkÙw• .i = , 1, 2 ©􀀀r Exti R(R/a,M) w H•Amyny› A F􀀀 š A`› M w ¤ š¤d›-R –§ M ،R ¨`Rw› ¢ql E􀀀 2 d`ُ A ¨˜£d§􀀀 a rÖ􀀀 ¢• œyn•¨› A Ÿyncm¡ H•Amyny› Exti R(R/a,M) ،i ≤ t + 1 r¡ ©􀀀r ¢• ©CwV¢ dJA ¨fn›Až y} dˆ –§ t w H•Amyny› A F􀀀 š A`› i ≤ t − 1 r¡ ©􀀀r Hi a(M) w H•Amyny›œ¡-a £Agž ،dJA Ÿ§􀀀 C ¢• œy¡ ¨› AKž lW› Ÿ§􀀀 E􀀀 ©􀀀¢ytž 􀀀wnˆ¢ .i ≤ t r¡ ©􀀀r Hom(R/a,Hi a(M)) i ≥ r¡ ©􀀀r H2i a (M) w H•Amyny›œ¡-a £Agž ،dJA H•Amyny› š¤d›-R –§ M rÖ􀀀 X§􀀀rJ Hi a(M) wH•Amyny›œ¡-a ©􀀀r ¨A• ªrJ i ≥ r¡ ©􀀀r H2i+1 a (M) wH•Amyny›œ¡-a A§ .dJA¨› i ≥ r¡ ©􀀀r Aً›¤z˜ ¢ž) š¤d›-R –§ M ¤ R ¢ql E􀀀 ¨§A¡š£d§􀀀 b ⊆ a rÖ􀀀 ¢• œy¡ ¨› AKž ¢›􀀀 􀀀 C š A`› Hd a (M) ¨`Rw› ©Òw˜wm¡w• š¤d› Ÿ§r w ¨ny C £Agž ،dJA d d`ُ A )d˜w› ¨¡Ant› : Hd a (M) x ¢• ©CwV¢ dJA ¢tJ􀀀 w¤ x ∈ a rÖ􀀀 £Ñ§¤¢ . : Hd a (M) b w H•Amyny› A F􀀀 —􀀀C􀀀 £AgKž􀀀 £dykÙ . F􀀀 ¨ny C Hd a (M) £Agž ،dJA H•Amyny› Ÿkm› ، w ¨ny C w¤ A ¨`Rw› ©Òw˜wm¡w• š¤d› Ÿ§r ¢• œy¡ ¨› AKž šA› –§ A ¤ ¨ny C ©􀀀r ©EAFPK› –§ A§AÓ C .dJAbž ¨¡Ant›œ¡ r\ž Cw› š£d§􀀀 ¢ bsž F􀀀 .œyn•¨› ¢¶􀀀C􀀀 ¨`Rw› ©Òw˜wm¡w• š¤d› Ÿ§r w ¨¡Ant›œ¡