1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویژگیهای متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی برای حلقه های منظم موضعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ایدهآل اول وابسته، مدول هم متناهی، کوهمولوژی موضعی، مدول مینیماکس، حلقهی منظم، مدول لاسکرین ضعیف
سال 1397
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده -مدول متناهی مولد با R یک N و R ایدهآلی از حلقهی نوتری و منظم موضعی a فرضکنید باشد. هدف از این پایاننامه نشان دادن این مطلب است که هرگاه SuppR(N)  V (a) شرط -مدول R شامل یک میدان باشد، آنگاه هر تصویر همریخت R و dim R  یا 3 dim R  4 ، تعداد متناهی ایدهآل اول وابسته دارد. بهعلاوه نشان داده i; j  برای هر 0 Extj R(N;Hia (R)) Extj R(N;Hia )R -مدول (( R شامل یک میدان باشد، آنگاه R و dim R = میشود که اگر 5 ، فقط تعداد متناهی ایدهآل اول وابسته دارد. i; j  به ازای هر 0