1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دوگان قضایای فالتینگ برای مدول های همولوژی موضعی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بعد آرتینی، بعد متناهی، مدول های کوهمولوژی موضعی، مدول های همولوژی موضعی، دوگان ماتلیس
سال 1397
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی

چکیده

فرض کنید $R$ یک حلقه ی جابجایی، یکدار و نوتری و $\fa$ ایدآلی از $R$ باشد. در این طرح دوگان قضایای فالتینگ را برای مدول های همولوژی موضعی یک مدول آرتینی ثابت می کنیم. به عنوان نتیجه ای از آن نشان می دهیم اگر $A$ یک مدول آرتینی روی حلقه نیمه موضعی کامل $R$ باشد و $j$ عدد صحیحی باشد که برای هر $i