1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کوئرستین بر کیفیت بافت و عملکرد تخمدان اتوگرفت موش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پیوند تخمدان، کوئرستین، استریولوژی، موش.
سال 1400
مجله Qom University of Medical Sciences Journal
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، نعیمه دلبری ، سپیده احمدی

چکیده

زمینه و هدف آسیب ایسکمی ریپرفیوژن و به دنبال آن تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و استرس اکسیداتیو از محدودیت های اصلی پیوند بافت تخمدان به شمار می روند. هدف بررسی اثر کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدان بر کیفیت تخمدان های اتوگرفت موش بود. روش بررسی 36 موش ماده نژاد NMRI به سه گروه کنترل، اتوگرفت و اتوگرفت + کوئرستین (50 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) تقسیم شدند. تیمار یک روز قبل تا هفت روز پس از پیوند انجام شد و 28 روز بعد، تخمدان ها برای ارزیابی های استریولوژیک خارج شدند. نمونه های سرمی در روزهای هفتم و بیست وهشتم بعد از پیوند برای اندازه گیری سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، استرادیول و پروژسترون جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی و در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد. یافته ها میانگین حجم کل تخمدان، حجم کورتکس و حجم مدولا، میانگین تعداد انواع مختلف فولیکول ها (001/P<0)، سطح استرادیول (05/P<0)، پروژسترون (001/P<0) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (01/P<0) و میزان بازگشت سیکل استروس (001/P<0) در گروه اتوگرفت نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافت؛ در حالی که پارامترهای ذکر شده در گروه اتوگرفت + کوئرستین نسبت به گروه اتوگرفت افزایش معنی داری یافتند (01/P<0). افزایش معنی داری در سطح مالون دی آلدئید در روزهای هفتم (001/P<0) و بیست وهشتم (01/P<0) پس از پیوند در گروه اتوگرفت نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. این پارامتر در گروه اتوگرفت + کوئرستین، در حد گروه کنترل جبران شد. نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد که کوئرستین می تواند کیفیت بافت و عملکرد تخمدان های اتوگرفت موش را بهبود بخشد.