1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی ومهار آپوپتوزیس القا شده توسط بیسفنول A در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بیسفنول A، ویتامین E ، سلول های بنیادی مزانشیم
سال 1392
پژوهشگران یلدا خانی پور(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان (MSCs) سلول های چند توانی هستند که توانایی تمایز به رده های مختلف سلولی را دارند. بیسفنولA که کاربرد وسیعی در دندانپزشکی وصنعت دارد، به عنوان یکی از مختل کننده های محیطی سیستم اندوکرینی محسوب می شود. مطالعات نشان می دهد که بیسفنولA علاوه بر مشکلات محیطی بر سلامت انسان نیز آثار مضری دارد. ویتامینE یک آنتی-اکسیدان زنجیره شکن محلول در چربی در پلاسمای انسان می باشد که با جلوگیری از پیشرفت واکنش-های رادیکال های آزاد و پراکسیداسیون لیپیدی از لیپوپروتئین ها و غشاء های بیولوژیکی محفاظت می-کند. با توجه به وجود بیسفنولA به عنوان یک آلاینده ی زیست محیطی بخصوص در جوامع صنعتی، همچنین وجود ویتامین Eبه عنوان اولین خط دفاعی سلول ها برای جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی، اثر ویتامین Eبر مهار آپوپتوز القاء شده به وسیله ی بیسفنولA درMSCs بررسی شد. پس از استخراج و کشتMSCs ، سلول های پاساژ 3 طی 12، 24، 36، 48، 60 ساعت و 3، 5 و7 روز در معرض دوزهای مختلف بیسفنولA (250 و 200، 150،125، 100، 50، 25، 10، 5، 1، 5/0 میکرومولار) قرار گرفتند. سپس میزان بقاء و توانایی زیستی سلول ها با تست MTTبررسی شد. پس از یافتن دوز موثر، سلول ها با دوز 50 میکرومولار بیسفنولA و دوزهای مختلف ویتامین E (100 و 50، 25، 10، 5 میکرومولار) به مدت 3 روز تیمار شدند. برای ادامه مطالعه، دوز 50 میکرومولار بیسفنولA و25 میکرومولار ویتامینE انتخاب شد. پس از یافتن دوز موثر، مورفولوژی سلول ها توسط رنگ آمیزی فلورسنت، سلامت DNA با تست کامت و الکتروفورز ارزیابی و مرگ سلولی با تست TUNELو واکنش RT-PCR، بررسی شد. نتایج نشان داد که بیسفنولA باعث کاهش معنی دار توان زیستی سلول ها و تکثیر آنها بصورت وابسته به دوز و زمان شد. بررسی های مورفولوژیک، انجام تست کامت و ژل الکتروفورز DNA، تخریب و قطعه قطعه شدن DNAرا نشان داد. و مثبت شدن تست TUNEL بیان گر نوع مرگ سلولی برنامه ریزی شده بود. همچنین بیسفنولA، میزان بیان Bax و BCL2 را در سلول های MSCs به ترتیب افزایش و کاهش می دهد. نتایج، اثرات محافظتی ویتامین E را در برابر سمیت بیسفنولA نشان دادند.