1403/01/30
مجید سنایی پور

مجید سنایی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8818-2897
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 35796193100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625628

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تحلیل یک مبدل DC-DC بوست غیر ایزوله درهم تنیده با کلید زنی نرم و بهره بالا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مبدل بوست. مبدل های DC-DC، اینترلیود
سال 1399
پژوهشگران مهدی رضوانی وردوم(استاد مشاور)، مجید سنایی پور(استاد راهنما)، آرش رحیمی(دانشجو)

چکیده

با توجه به تمایل روزافزون برای کاهش مصرف سوخ ت های فسیلی در جهان، استفاده از انرژ یهای نو و تجدیدپذیر با آلایندگی زیس ت-محیطی کمتر، سهم بیشتری در سبد انرژی کشورهای مختلف کسب کرده است. سیستمهای سلول خورشیدی ب هدلیل در دسترس بودن پرتوهای خورشید ی و انعطا فپذیری در نصب پن لها یکی از مطلوبترین منابع انرژی تجد یدپذیر م یباشند. در این سیستمها افزاینده با راندمان DC-DC برای افزا یش ولتاژ خرو جی و نیز اتصال آ نها به باس ولتاژ بالا، از یک مبدل بالا استفاده م یشود. تقسیم BUCK-BOOST ،BUCK ،BOOST از نظر نوع عملکرد به مبدل DC-DC مبدلهای میشوند. مبدل بوست متداول میتواند برای افزایش بهره ولتاژ استفاده شود. با این حال، سیکل کار 1) برای دستیابی به بهره ولتاژ بالا باید بزرگ باشد. کار کردن در سیکل کاری بزرگ باعث D) سوئیچ کاهش عمر قطعات مدار مانند سوئیچها و دیودها میشود و همچنین تغییرات جریان سوئیچ در مبدل ( 2EMI) بوست بین صفر و جریان ورودی با فرکانس زیاد باعث ایجاد تداخلات الکترومغناطیسی میشود. در کاربردهای جریان بالا برای کاهش ریپل جریان واندازه ادوات پسیو و نیز افزایش ظرفیت استفاده میشود. اشترا کگذاری جریان در مبد لهای (Interlaved) انتقال توان از مبد لهای درهمتنیده بوست درهمتنیده نسبت به عدم هماهنگی در سیکل کار سوئی چها بسیار حساس میباشد. یک روش متداول برای کاهش تلفات توان در مبد لهای بوست درهمتنیده، افزایش کار ایی آ نها با استفاده از روشهای کلیدزنی نرم اس ت. یکی از را ههای افزای ش بهره ولتاژ بدون افزا یش سیکل کلیدزنی استفاده 3) میباشد. این مدارها دارای ساختاری ساده بوده و نسبت به VMC) از مدارهای ضربکننده ولتاژ مدارهای شامل ترانس یا سلف تزویج دارای وزن و حجم کمتری هستند.