1403/03/29
مجید منصوری

مجید منصوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0003-1025-7013
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1390)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی