1403/04/31
مهدی رضوانی وردوم

مهدی رضوانی وردوم

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7268-5358
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36988238600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625630

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز و طراحی مبدل DC-DC سپیک-زتا دوسویه با سوئیچینگ نرم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مبدل DC-DC مبدل دوسویه سوئیچینگ نرم مبدل سپیک-زتا
سال 1398
پژوهشگران مهدی رضوانی وردوم(استاد راهنما)، امین میرزایی نقلبری(استاد مشاور)، مهدی دربندی فراهانی(دانشجو)

چکیده

گسترش استفاده از انرژی های تجدید پذیر و نیز استفاده از باتری در تجهیزات مجزا از شبکه نشان از لزوم استفاده از مبدل های DC است. استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ در صنعت گسترش بسیاری یافته بنابراین ارائه توپولوژی های جدید برای مبدل های سوئیچینگ DC-DC به منظور بهبود عملکرد این منابع مورد توجه قرار گرفته است. لزوم استفاده بهینه از انرژی الکتریکی، ذخیره و بازتولید آن مستلزم استفاده از مبدلی است که بتواند در هر دو جهت تبادل انرژی داشته باشد. عملیات ذخیره سازی در باتری و استفاده مجدد از آن در سیستم DC می تواند از دو مبدل یکسویه و در بهترین حالت یک مبدل دوسویه باشد که سبب کاهش تجهیزات مورد استفاده و هزینه های وابسته خواهد شد. گرچه در انتخاب یک مبدل بهترین عملکرد آن مد نظر است اما مهمترین عامل، جهت انتخاب مبدل پیشنهادی، توجه به امکانات مورد توجه کاربر و سیستم های مرتبط با آن است. مبدل سپیک-زتا از آن جهت که علاوه بر امکان دوسویه بودن، در طول دوره سوئیچینگ امکان افزایش و کاهش ولتاژ را داشته و همچنین پیوستگی جریان را در یک سمت مبدل ایجاد می کند، مورد توجه است. کاهش حجم و وزن منابع تغذیه سوئیچینگ از اهمیت بالایی برخوردار است لذا از فرکانس بالا برای طراحی مبدل های سوئیچینگ استفاده می گردد. اما بکارگیری فرکانس های بالا سبب افزایش تلفات سوئیچینگ و نیز کاهش راندمان مدار می گردد. بکارگیری از تکنیک های سوئیچینگ نرم باعث کاهش قابل توجه تلفات و همچنین کاهش نویز رادیویی (RFI) و نویز مغناطیسی (EMI) می شود. در این پایان نامه یک مبدل سپیک-زتا دوسویه پیشنهاد شده است که از تکنیک های سوئیچینگ نرم برای سوئیچ های اصلی و کمکی استفاده می کند. وضعیت های مختلف عملکرد مبدل پیشنهادی و نتایج شبیه سازی ارائه شده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.