1403/02/29

محمود پارچه طلب کوهپایگان (بازنشسته)

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب
مبحثی در هندسه نوین محمود پارچه طلب کوهپایگان (بازنشسته) (1377)