1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر فصل بر بازدهی تولیدمثلی میش‌های نژاد افشاری در روش کوتاه مدت همزمان‌سازی فحلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی کوتاه مدت، فصل تولیدمثل، خارج فصل تولیدمثل، eCG ، hCG
سال 1402
پژوهشگران محمد یحیائی(استاد راهنما)، مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)، بهمن لطفی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش تاثیر فصل و نوع گنادوتروپین بر بازدهی پروتکل همزمان سازی فحلی کوتاه مدت بررسی شد. برای این منظور تعداد 26 راس میش نژاد افشاری با میانگین سن 4-2 سال به مدت 7 روز سیدرگذاری شدند. در ادامه میش‌ها بسته به نوع فصل و گنادوتروپین به 4 گروه دسته‌بندی شدند. گروه اول (eCGIS): تزریق eCG در فصل تولیدمثل، گروه دوم (hCGIS) : تزریق hCG در فصل تولیدمثل، گروه سوم ( eCGOS): تزریق eCG در خارج فصل تولیدمثل و گروه چهارم (hCGOS): تزریق hCG در خارج فصل تولیدمثل. فراسنجه‌های عملکرد تولیدمثلی پس از زایش محاسبه شدند. نتایج نشان داد در فصل تولیدمثل تاثیر نوع گنادوتروپین بر فراسنجه‌های نرخ آبستنی و نرخ بره‌زائی معنی نیست (P>0.05). در خارج فصل تولیدمثل کارائی eCGبر فراسنجه‌های نرخ آبستنی و نرخ بره‌زائی در مقایسه باhCG به طور معنی‌داری بیشتر بود (P<0.05). فصل تاثیر معنی‌داری بر عملکرد eCG نداشت در حالیکه hCG عملکرد بهتری در فراسنجه های نرخ آبستنی و نرخ بره‌زائی در فصل تولیدمثل داشت (P<0.05). به طور کلی نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد کارائی برنامه همزمان سازی فحلی کوتاه مدت در فصل تولیدمثل و با حضور eCG مطلوب‌تر می‌باشد.