1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر افزایش زمان دسترسی eCG بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های نژاد افشاری در خارج از فصل تولیدمثل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزمان‌سازی فحلی، میش افشار، کندرهش، ال هیدروژل
سال 1402
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی ، مهدی مختاری

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثر افزایش زمان فراهمی هورمون گنادوتروپین مادیان آبستن در برنامه‌های همزمان‌سازی فحلی، از طریق آمیزه آن با ال هیدروژل (alhydrogel) (به عنوان یک ترکیب کند-رهش)، بر عملکرد تولید‌مثلی میش‌های افشار در خارج از فصل تولیدمثل بود. برای این منظور 36 راس میش نژاد افشار به مدت 14 روز سیدر گذاری شدند. در ادامه، میش‌ها به دو گروه دسته‌بندی شدند: گروه یکم: تزریق 400 واحد بین المللی eCG در 48 ساعت پیش از سیدربرداری (S)، گروه دوم: تزریق 400 واحد بین‌المللی eCG کند-رهش در 48 ساعت پیش از سیدربرداری (SR). در روز 14 بعد از سیدرگذاری، سیدرها برداشته شدند و سپس به تعداد کافی قوچ به گروه‎ها معرفی شد. بعد از زایش میش‌ها فراسنجه‌های تولیدمثلی آن ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد در هیچکدام از پارامترهای تولید مثلی مورد بررسی نظیر درصد آبستنی، درصد زایش، نرخ بره‎زایی و نرخ دوقلوزایی، اختلاف معنی-داری در بین گروه‎های تیماری مشاهده نمی شود.