1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر عملکرد، شاخص‌های خونی و تغییرات بافت کلیه طیور تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط دوره تولید
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آب، شاخص‌های خونی، عملکرد، مرغ‌های تخم‎گذار
سال 1402
مجله نشریه علوم دامی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل صالحی زاده ، مهدی خدایی مطلق ، ایمان حاج خدادادی ، کوروش غلامی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر عملکرد، شاخص‌های خونی و سطح اسید اوریک در بافت کلیه مرغ‌های تخمگذار‌ تجاری سویه بوونز در اواسط دوره تولید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 216 قطعه مرغ تخمگذار شامل 4 تیمار و هر تیمار مشتمل بر 9 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. جیره‌ بر پایه ذرت- کنجاله سویا تنظیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) 3 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط رگولاتور، 2) 2 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم ‎شده توسط رگولاتور، 3) 3 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط فلاش تانک و 4) 2 نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط فلاش تانک بودند. نتایج نشان دادند که درصد تولید تخم مرغ بین تیمارهای آزمایشی، تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>) امّا اثر دوره آزمایش بر درصد تولید تخم مرغ، معنی‎دار بود (05/0>P). اثر تیمارهای آزمایشی و دوره بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم‎مرغ و توده تخم‎مرغ، معنی‎دار نبود (05/0P>). تیمارهای آزمایشی بر صفات بافت شناسی کلیه شامل قطر گلومرول، تعداد گلومرول، تعداد لوله‎های پراکسیمال، تعداد لوله‎های دیستال و تعداد لوله‎های جمع‎آوری مجاری ادرار، تاثیر معنی‎داری نداشتند (05/0P>). همچنین غلظت گلوکز، HDL و غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). اگرچه تاثیر معنی‌داری از نظر صفات عملکرد، مشاهده نشد ولی با توجه به بهبود صفات کیفی تخم مرغ شامل افزایش وزن پوسته و کاهش غلظت کلسترول، تری‌گلیسرید، اسید اوریک سرم خون و نسبت هتروفیل به لنفوسیت، استفاده از سه نیپل به ازای هر واحد با فشار تنظیم شده توسط رگولاتور، توصیه می‌شود.