1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه روش همزمانی کوتاه مدت و بلند مدت در خارج فصل تولید مثل در نژاد فراهانی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، میش، خارج فصل، کوتاه مدت
سال 1401
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کاربردی کارائی روش کوتاه مدت همزمان سازی فحلی بر عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد فراهانی در خارج از فصل تولیدمثل بود. برای این منظور از 20 راس میش نژاد فراهانی متعلق به گله دانشگاه اراک استفاده شد.. پروتکل بکار گرفته شده به منظور همزمان سازی سیکل فحلی میش‌ها استفاده 14 و 7 روزه از اسفنج و تزریق PMSG، در زمان برداشت سیدر بود. در روز 14 بعد از سیدر گذاری سیدر‌ها برداشته و به تعداد کافی قوچ به گروه ها معرفی شد. بعد از زایش میش‌ها پارامترهای تولیدمثلی محاسبه گردید. علی رغم عدم مشاهده اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای مورد بررسی نتایج نشان داد میش‌های دریافت کننده تیمار 14 روزه پروژسترون از لحاظ عددی مطلوب‌ترین وضعیت نرخ آبستنی، بره‌زائی و چندقلوزائی را در مقایسه با میش‌های دریافت کننده تیمار 7 روزه پروژسترون داشتند. طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد تیمار بلند مدت پروژسترون در مقایسه با تیمار کوتاه مدت آن تاثیرات مطلوب‌تری بر عملکرد تولیدمثلی در میش‌های نژاد فراهانی در خارج از فصل تولیدمثل دارد.