1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یوبیکینون (CoQ10) بر اسپرم بز پس از فرآیند انجماد-یخگشایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کوآنزیم Q10، اسپرم بز، لسیتین سویا، انجماد
سال 1401
پژوهشگران بهبود خزروی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، رضا مسعودی(استاد راهنما)، محمد یحیائی(استاد مشاور)

چکیده

در این مطالعه، اثر افزودن غلظت‌های مختلف کوآنزیم Q10 (0، 0.1، 1، 10 و 100 میکرومولار) بر انجماد اسپرم بز سانن در رقیق‌کننده بر پایه لسیتین سویا مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور، نمونه‌های منی از پنج بز بالغ نژاد سانن با استفاده از مهبل مصنوعی جمع‌آوری شد و پس از آن در رقیق‌کننده بر پایه لسیتین سویا رقیق و پس از سردسازی در پایوت‌های 25/0 میلی‌لیتری منجمد شدند. جنبایی، سلامت غشاء، مورفولوژی، فعالیت میتوکندری، سلامت آکروزوم، سطح مالون‌دی‌آلدئید، زنده‌مانی و مرگ سلولی پس از فرایند انجماد– یخ‌گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین و کمترین میزان جنبایی کل، جنبائی پیش‌رونده و سرعت حرکت در مسیر متوسط مربوط به رقیق کننده‌های حاوی 10 و 100 میکرومولار کوآنزیم Q10 بود (p<0.05). در فراسنجه‌ مورفولوژی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد. رقیق کننده‌های حاوی 10 و 100 میکرومولار کوآنزیم Q10 به ترتیب بالاترین و پائین‌ترین میزان سلامت غشاء، مورفولوژی، فعالیت میتوکندری، سلامت آکروزوم و زنده‌مانی را داشتند (p<0.05). سطح مالون‌دی‌آلدئید در اسپرم‌های رقیق شده با 10 و 100 میکرومولار کوآنزیم Q10 به ترتیب کمترین و بیشترین میزان بود (nmol/ml). به طور کلی نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد تاثیرگذاری کوآنزیم Q10 بر خصوصیات حرکتی و کیفی اسپرم مثبت بوده و تابع غلظت آن است