1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر چندشکلی های گیرنده هورمون لپتین بر روی تمایل اتصال آن ها به هورمون لپتین در گاوشیری به روش داکینگ مولکولی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
برهمکنش مولکولی چندشکلی های گیرنده لپتین داکینگ مولکولی ساختار سوم پروتئینی
سال 1401
مجله تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيلو‍ژيك
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه لایقی ، مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی

چکیده

اتصال هورمون لپتین به گیرنده اختصاصی خود (LR) اولین گام مسیر تأثیرگذاری آن بر عملکردهای تولیدی و تولیدمثلی در گاوشیری است. لذا یکی از مسیرهای تنظیمی عملکرد لپتین الگوی اتصال آن به LR می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه چندشکلی های مختلف گیرنده لپتین از نظر ساختار سوم پروتئین و تمایل برهمکنش آن ها با لپتین در گاو شیری بود. برای این منظور توالی های آمینواسیدی مختلف LR از بانک ژن گرفته شد. چندشکلی های مختلف LR با آنالیز هم ترازی شناسایی و ساختارهای سوم مربوط به آن ها با استفاده از نرم افزار Modeller پیش بینی گردید. ساختارهای پیش بینی شده با نرم افزار گرافیکی PyMol 2.5.1 مشاهده و با استفاده از نمودار راماچاندران و نرم افزارهای Provean و I-MUTANT مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین شاخص های مختلف فیزیکیوشیمیائی پروتئین های مدل شده مانند نقطه ایزوالکتریک، وزن مولکولی، تعداد دنباله های منفی و مثبت و مقدار GRAVY با استفاده از ابزار ProtParam در پایگاه Expasy محاسبه گردید. در ادامه میزان تمایل لپتین به هر کدام از چندشکلی های LR با استفاده از تکنیک داکینگ مولکولی و بر پایه دو شاخص موقعیت فضائی و انرژی اتصال مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده تنها دو چندشکلی (LR1 و LR2) در میان توالی های مورد مطالعه شناسائی شد و در آنها آمینواسید آرژنین جایگزین سرین شده است. تفاوتی در شاخص های فیزیکوشیمیائی بین دو چندشکلی مشاهده نشد. ارزیابی های نمودار راماچاندران و I-MUTANT نشان دادند جایگزین شدن سرین با آرژنین به میزان محدودی ثبات LR2 را تحت تأثیر قرار می دهد با این وجود به حسب نتایج Provean این تأثیرگذاری به حدی نمی باشد که ساختار و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج داکینگ نشان داد میزان تمایل اتصال لپتین به LR1 در مقایسه با LR2 بیشتر می باشد و از دیدگاه تئوریک انتظار می رود LR1 عملکرد مناسب تری نسبت به LR2 در انتقال پیام لپتین داشته باشد. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه می تواند نقش مؤثری در درک رابطه چندشکلی و فعالیت فیزیولوژیک داشته باشد.