1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر متقابل منبع غلات (جو در مقابل ذرت) و منبع فیبر (کاه گندم در برابر سبوس گندم) بر عملکرد، پارامترهای خونی و رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گوساله شیرخوار، منبع غلات، منبع فیبر
سال 1400
پژوهشگران زهره علیخانی(دانشجو)، مهدی میرزائی (علوم دامی)(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متقابل منبع غلات (جو در مقابل ذرت) با منبع فیبر (کاه در برابر سبوس گندم) بر عملکرد رشدی، مصرف خوراک آغازین و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین انجام شد. به همین منظور، تعداد 48 راس گوساله شیرخوار هلشتاین (6 راس ماده و 6 راس نر در هر تیمار) در قالب طرح پایه بلوک کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 به تیمارهای آزمایشی شامل: 1- خوراک آغازین بر پایه ذرت همراه با کاه گندم؛ 2- خوراک آغازین بر پایه ذرت همراه با سبوس گندم؛ 3- خوراک آغازین بر پایه جو همراه با کاه گندم؛ 4- خوراک آغازین بر پایه جو همراه با سبوس گندم اختصاص یافتند. تمامی گوساله های تازه متولد شده در 24 ساعت ابتدایی بعد از تولد با آغوز تغذیه شدند. از روز چهارم گوساله ها وارد طرح شدند و تا هنگام از شیرگیری (65 روزگی)، با شیر کامل در دو وعده (8 صبح و 4 عصر) به طور یکسان تغذیه شدند. در 75 روزگی تمامی گوساله ها از طرح خارج شدند. مقدار مصرف خوراک آغازین روزانه ثبت می شد. فراسنجه های خونی در روزهای 35 و 75 آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گوساله های دریافت کننده کاه گندم در مقایسه با سبوس گندم دارای مصرف خوراک آغازین و کل ماده خشک مصرفی بالاتری دردوره های قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل دوره بودند. همچنین گوساله های دریافت کننده کاه گندم در مقایسه با سبوس گندم دارای میانگین افزایش وزن روزانه بالاتری بودند. بهبود شاخص های رشد اسکلتی (طول بدن، عمق بدن و دور سینه) در گوساله های دریافت کننده کاه گندم در مقایسه با سبوس گندم مشاهده شد. منبع غلات (جو در مقابل ذرت) تاثیری بر مصرف خوراک آغازین و کل ماده خشک مصرفی گوساله های شیرخوار نداشت اما جو در مقایسه با ذرت بهبود میانگین افزایش وزن روزانه دوره بعد از شیرگیری را در پی داشت. بطور کارآیی خوراک تحت تاثیر منبع غلات، منبع فیبر و اثر متقابل منبع غلات و منبع فیبر قرار نگرفت. غلظت گلوکز خون در گوساله های دریافت کننده کاه گندم در مقایسه با سبوس گندم در روز 75 بالاتر بود. همچنین غلظت آنزیم کبدی آلانین آمینوترانسفراز در روز 35 و 75 برای گوساله های دریافت کننده جو در مقایسه با ذرت بالاتر بود. بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماهیت فیزیکی و شیمیایی فیبر مورد استفاده (علوفه ای یا غیرعلوفه ای) می تواند عملکر