1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مکمل انرژی زا بر بهبود عملکرد میش های نژاد افشاری در دوره پس از زایش
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، میش، آهسته رهش، پیش ساز گلوکز
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کاربردی بررسی تاثیر مصرف پیش ساز گلوکز بر عملکرد تولیدمثلی میش های افشاری در خارج از فصل تولیدمثل بود. برای این منظور از 18 راس میش نژاد افشاری متعلق به گله مردمی واقع در شهرستان شازند استفاده شد. پروتکل بکار گرفته شده به منظور همزمان سازی سیکل فحلی میش ها استفاده 14 روزه از سیدر و تزریق PMSG به همراه ترکیب آهسته رهش، 48 ساعت قبل از برداشت سیدر بود. بسته به مصرف پیش ساز گلوکز میش ها به 2 گروه 8 و 10 تائی دسته بندی شدند. گروه اول 5 روز قبل از برداشت سیدر پیش ساز گلوکز دریافت کردند و گروه دوم بدون دریافت پیش ساز گلوکز بودند. در روز 14 بعد از سیدر گذاری سیدر ها برداشته و به تعداد کافی قوچ به گروه ها معرفی شد. بعد از زایش میش ها پارامترهای تولیدمثلی محاسبه گردید. علی رغم عدم مشاهده اختلاف معنی دار بین تیمارهای مورد بررسی نتایج نشان داد میش های گروه یک از لحاظ عددی مطلوب ترین وضعیت نرخ بره زائی و چندقلوزائی را در مقایسه با گروه دو داشتند با این وجود اختلاف بین پارامترهای تولیدمثلی در گروه معنی دار نبود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از پیش ساز گلوکز 5 روز قبل از برداشت سیدر می تواند با بهبود عرضه گلوکز به تخمدان تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد افشاری در خارج از فصل تولید مثل داشته باشد.