1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر فصل بر بازدهی برنامه همزمان سازی فحلی در میش های نژاد مهربان تحت مدیریت بسته
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، میش مهربان، خارج فصل
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کاربردی بررسی تاثیر فصل بر بازدهی تکنیک همزمان سازی فحلی در میش های نژاد مهربان تحت مدیریت بسته بود. برای این منظور از 9 راس میش نژاد مهربان متعلق به گله مردمی واقع در شهرستان اراک (روستای شهرجرد) استفاده شد. پروتکل بکار گرفته شده به منظور همزمان سازی سیکل فحلی میش ها استفاده 14 روزه از سیدر در دو فصل متفاوت (فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل) بوددر روز 14 بعد از سیدر گذاری سیدر ها برداشته و به تعداد کافی قوچ به گروه ها معرفی شد. بعد از زایش میش ها پارامترهای تولیدمثلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد تمام پارامترهای مورد بررسی (بروز فحلی، درصد زایش، بره زائی و چندقلوزائی) در فصل تولید مثل به طور معنی داری بیشتر از خارج از فصل تولید مثل بود.