1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مقادیر مختلف رایا بولد بر عملکرد، و برخی از متابولیت های خونی مرغ تخمگذار
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مرغ، رایا بولد، فراسنجه خونی
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، حسینعلی قاسمی ، ابوالفضل صالحی زاده

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مقادیر مختلف محصول رایابولد در چهار سطح ( صفر، یک و دو) بر برخی فراسنجه های خونی در مرغ تخمگذار بود. مرغ ها درسه گروه مختلف بشرح ذیل تقسیم شدند: گروه اول: شاهد (بدون افزودنی)، تیمار یک: 300 گرم رایا بولد در تن و تیمار دو: 400 گرم رایابولد در تن رایا بولد در تن. نتایج نشان داد، از میان صفات مربوط به تخم مرغ، تولید و وزن تخم مرغ بوسیله تیمارهای دریافت کننده رایا بولد بطور معنی داری افزایش یافت (05/0P<) بطوریکه با افزایش مقدار رایا بولد وزن تخم مرغ افزایش نشان داد و بیشترین وزن تخم مرغ به تیماردو تعلق داشت تیمارهای دریافت کننده رایا بولد بطور معنی داری باعث کاهش شکستگی تخم مرغ شد (05/0P<). کلسترول خون نیز بوسیله تیمار دریافت کننده رایا بولد بطور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، استفاده از رایا بولد، اثرات مفیدی بر خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغان تخم گذار دارند.