1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ساختار سوم گیرنده هورمون لپتین بر روی تمایل اتصال آن ها به لپتین در گاو شیری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گیرنده لپتین، چندشکلی، برهمکنش، داکینگ مولکولی
سال 1400
پژوهشگران فاطمه لایقی(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، محمد یحیائی(استاد مشاور)

چکیده

برهمکنش هورمون لپتین با گیرنده اختصاصی خود یکی از گام های کلیدی در مسیر عملکردهای تولیدی و تولیدمثلی است. هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه چندشکلی های مختلف گیرنده لپتین از نظر ساختار سوم پروتئین و تمایل برهمکنش آن ها با لپتین در گاو شیری بود. برای این منظور توالی های آمینواسیدی گیرنده لپتین از Genebank گرفته شد. چندشکلی ها با آنالیز هم ترازی شناسایی و ساختارهای سوم مربوط به آن ها با استفاده از نرم افزار Modeller پیش بینی گردید. در ادامه میزان تمایل لپتین به هر کدام از چندشکلی های گیرنده با استفاده از تکنیک داکینگ مولکولی بر پایه دو شاخص موقعیت فضائی و انرژی اتصال مورد ارزیابی قرار گرفت. تنها دو چندشکلی) (mutation1,mutation2 در میان توالی های مورد مطالعه شناسایی شد. مدل های ایجاد شده برای دو چندشکلی یافت شده از کیفیت مناسبی برخوردار بودند. آنالیزها نشان داد که انرژی اتصال برای موتانت های ایجاد شده متفاوت است موتانت1 دارای منفی ترین سطح انرژی 491/185- کیلوکالری بر مول بوده است و قو ترین اتصال را دارد. همچنین نمودار راماچاندران برای موتانت1 مقدار 95% را نشان داد که حاکی از مدل سازی با کیفیت بالا می باشد. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه می تواند نقش مؤثری در درک رابطه چندشکلی و فعالیت فیزیولوژیک داشته باشد.