1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر الگوی رهایش PMSG بر میزان دوز موثر آن در برنامه همزمان سازی فحلی درمیش های نژاد افشاری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، میش، آهسته رهش، PMSG
سال 1400
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی ، سبحان آکریم علمدار

چکیده

چکیده هدف از انجام این پژوهش کاربردی بررسی تاثیر الگوی رهایش هورمون PMSG بر روی میزان دوز موثر آن در برنامه همزمان سازی فحلی در میش های نژاد افشاری در فصل تولیدمثل بود. برای این منظور از 50 راس میش نژاد افشاری استفاده شد. پروتکل بکار گرفته شده به منظور همزمان سازی فحلی سیکل فحلی میش ها استفاده 14 روزه از سیدر و تزریق PMSG، 48 ساعت قبل از برداشت سیدر بود. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: شاهد، غلظت 300 واحد PMSG بدون حضور ترکیب آهسته رهش (H300)، غلظت 300 واحد PMSG به همراه ترکیب آهسته رهش (H300CR)، غلظت 500 واحد PMSG بدون حضور ترکیب آهسته رهش (H500)، غلظت 500 واحد PMSG به همراه ترکیب آهسته رهش (H500CR). بعد از زایش میش ها فراسنجه های تولیدمثلی محاسبه گردید. علی رغم عدم مشاهده اختلاف معنی دار بین تیمارهای مورد بررسی نتایج نشان داد میش های تیمار H300 از لحاظ عددی مطلوب ترین وضعیت نرخ بره زائی و چندقلوزائی را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. همچنین نتایح نشان داد در فراسنجه های درصد آبستی، نرخ زایش، نره بره زائی و چندقلوزائی اختلاف معنی داری بین تیمارهای H300CR و H500 قابل مشاهده نبود. این نتایح نشان می دهد بهبود الگوی رهایش با استفاده از ترکیب آهسته رهش می تواند نقش مهمی در کاهش دوز هورمون PMSG داشته باشد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از ترکیب آهسته رهش می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد هورمون PMSG داشته باشد.