1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن سطوح مختلف پودر اِکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) به همراه روغن، بر تغییرات ریخت شناسی روده، کیفیت گوشت، صفات لاشه و برخی از شاخص های خونی در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فراسنجه خونی روغن تیوباربیتوریک اسید بلدرچین
سال 1400
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران حسین سلطانی ، مهدی خدایی مطلق ، ایمان حاج خدادادی ، محمد حسین مرادی

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر افزودن پودر اِکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) به همراه روغن کنجد و سویا بر تغییرات ریخت­ شناسی روده، کیفیت گوشت و برخی از شاخص ­های خونی در بلدرچین ژاپنی طراحی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار،4 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بلدرچین گوشتی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) روغن کنجد + سطح صفر اِکلیل کوهی 2) روغن کنجد + سطح یک اِکلیل کوهی 3) روغن کنجد + سطح دو اِکلیل کوهی 4) روغن سویا + سطح صفر اِکلیل کوهی 5) روغن سویا + سطح یک اِکلیل کوهی 6) روغن سویا + سطح دو اِکلیل کوهی. در روز 35 انجام آزمایش از هر پن دو عدد بلدرچین (نر و ماده) نزدیک به میانگین وزنی جمعیت انتخاب گردید هر بلدرچین به صورت دستی پوست کنده و تفکیک لاشه و توزین شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی ­داری بین تیمارهای آزمایشی برای وزن سر، وزن ران، وزن پانکراس، وزن قلب، وزن سنگدان و وزن بیضه وجود نداشت. اما اثر روغن کنجد بر صفات مذکور بیش تر از روغن سویا بود (0/05>P). در فراسنجه های خونی، میزان اوره با افزایش سطح اکلیل کوهی به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). تفاوتی بین pH گوشت در بین گروه آزمایشی متفاوت نبود. شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA) در بین تیمارهای آزمایشی (سطوح روغن) اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>P). در شاخص افت ناشی از پخت اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نبود. در شاخص افت ناشی خونابه در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. استفاده از پودر اِکلیل کوهی به همراه روغن کنجد در جیره، سبب بهبود صفات لاشه شد.