1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از ترکیب آهسته رهش به همراه اسفنج پروژسترون در میش
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، قزل، آهسته رهش، hCG
سال 1399
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش کاربردی بررسی تاثیر الگوی رهایش هورمون hCG بر روی میزان عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد قزل در خارج از فصل تولیدمثل بود. برای این منظور از 12 راس میش نژاد قزل متعلق به دامداری مردمی واقع در شهرستان خمین استفاده شد. پروتکل بکار گرفته شده به منظور همزمان سازی فحلی سیکل فحلی میش ها استفاده 14 روزه از سیدر و تزریق hCG ، 48 ساعت قبل از برداشت سیدر بود. بسته به شیوه تزریق PMSG میش ها به 2 گروه 6 تائی دسته بندی شدند. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: غلظت 400 واحد hCG بدون حضور ترکیب آهسته رهش (A)، غلظت 400 واحد hCG به همراه ترکیب آهسته رهش (B). در روز 14 بعد از سیدرگذاری سیدر ها برداشته و به تعداد کافی قوچ به گروه ها معرفی شد. بعد از زایش میش ها پارامترهای تولیدمثلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد استفاده از hCG به همراه اسفنج پروژسترون به طور موثر منجر به همزمانی چرخه فحلی میش ها گردید به طوریکه تمامی میش ها حداکثر 72 ساعت بعد از برداشت اسفنج علائم فحلی را نشان دادند. نتایح عملکرد تولیدمثلی نشان داد در پارامترهای درصد آبستنی، نرخ زایش، نرخ بره زائی و چندقلوزائی اختلاف معنی داری بین گروه های A و B قابل مشاهده نبود. به طوریکه در هیچکدام از میش های هر دو گروه چندقلوزائی مشاهده نشد و سایر شاخص های اندازه گیری شده در هر دو گروه 33% برآورد گردید. به طوری کلی نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از hCG و ترکیب آهسته رهش در پروتکل همزمان سازی فحلی مبتنی بر اسفنج در خارج از فصل تولیدمثل تاثیری در بهبود عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد قزل ندارد.