1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات هورمسیس گونه (اثرات دوگانه) فراورده بیولوژیک پروبیوتیک بر فراسنجه های خونی و عملکرد با افزایش مقادیر آن در جیره بره های فراهانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بره پروبیوتیک عملکرد فراسنجه خونی
سال 1399
مجله تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيلو‍ژيك
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی میرزائی (علوم دامی)

چکیده

نشخوارکنندگان کوچک یکی از اصلی ترین منابع درآمد در معیشت دامداران روستایی می باشد. تغذیه از مهم ترین عوامل موثر در حفظ درآمد پایدار در این صنعت محسوب می شود. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثرات افزودن مکمل بیورومینا بعنوان یک مکمل پروبیوتیکی در سطوح مختلف بر عملکرد، رشد و فراسنجه های خونی در بره های فراهانی طراحی شد. بره ها در سه گروه مختلف بشرح ذیل تقسیم شدند: گروه اول: شاهد (بدون افزودنی)، تیمار یک: یک گرم پروبیوتیک بیورومینا (سطح پایین)، تیمار دو: دو گرم پروبیوتیک بیورومینا (سطح بالا). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح بالای بیورومینا اثر منفی بر متابولیت های خونی بخصوص آنزیم های کبدی (آلکالین فسفاتاز) و گلوکز داشت. این اثرات شبیه اثرات دوگانه یا دوفازی هورمسیس بود و در نتیجه بره های دریافت کننده بیورمینا در سطح بالا نسبت به سایر گروه ها میانگین افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و کارآیی خوراک پایین تری داشتند. به هر حال، مکمل کردن بیورومینا در سطح پایین اثرات مثبتی بر وزن نهایی بره ها داشت. بطور کلی به نظر می رسد مکمل کردن بیورومینا در سطح پایین احتمالا می تواند عملکرد و وزن نهایی بره های فراهانی را بهبود بخشد.