1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی تجمع اسید اوریک در بافت کلیه طیور تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط تولید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مرغ تخم‎گذار، بافت کلیوی، آب، اسید اوریک
سال 1399
پژوهشگران ابوالفضل صالحی زاده(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، ایمان حاج خدادادی(استاد مشاور)، کوروش غلامی(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی تأثیر شرایط مختلف دسترسی به آب بر روی تجمع اسید اوریک در بافت کلیه طیور تخمگذار تجاری سویه بوونز در اواسط تولید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. آزمایش با تعداد 216 قطعه مرغ تخمگذار نژاد بوونز که شامل 4 تیمار و 9 تکرار (هر تکرار 6 قطعه مرغ) استفاده شد. کلیه جیره ها بر پایه ذرت - سویا بود و از نظر انرژی قابل متابولیسم و سطح پروتئین مشابه بودند که طول دوره آزمایش به مدت 60 روز بود و پرنده ها در سن 65 هفتگی قرار داشتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) 3 نیپل با فشار تنظیم شده با رگولاتور، 2) 2 نیپل با فشار تنظیم‎شده با رگولاتور، 3) 3 نیپل با فشار تنظیم شده با فلاش تانک و 4) 2 نیپل با فشار تنظیم شده با فلاش تانک بود. نتایج بدست آمده به این صورت بود که مولفه درصد تولید تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>) اما دوره آزمایش روی عملکرد تیمارها تاثیر معنی‎دار داشت (05/0>P) همچنین در مورد صفات مصرف خوراک و ضریب تبدیل و مولفه وزن تخم‎مرغ و توده تخم‎مرغ تولیدی مقایسه بین تیمارها اختلاف بین عملکرد تیمار و همچنین اثر دوره معنی‎دار نبود (05/0P>). در خصوص نتایج بافت‎شناسی، تأثیر تیمارهای آزمایشی روی هیچ یک از مولفه‎های بافت شناسی از جمله قطر گلومرول، تعداد گلومرول، تعداد لوله‎های پروکسیمال، تعداد لوله‎های دیستال، تعداد لوله‎های جمع‎آوری مجاری تاثیر معنی‎دار نداشت (05/0P>) همچنین مولفه‎های مربوط به سطح گلوکز و HDL- کلسترول خون و همچنین میزان آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و با معنی داری همراه نبود (05/0P>). با توجه به بهبود صفات کیفی وزن پوسته، کاهش معنی دار کلسترول، تری گلیسرید، اسید اوریک سرم خون و نسبت هتروفیل به لنفوسیت استفاده از سه نیپل با فشار تنظیم شده با رگولاتور توصیه می شود.