1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رهایش پیوسته PMSG و نقش آن در بهبود بازده تولیدمثلی میش های نژاد افشاری
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
PMSG تولیدمثلی
سال 1399
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، محمد یحیائی ، سجاد صباغی

چکیده

پژوهش فوق در شهریور سال 1398 بر روی یک گله مردمی واقع در شهرستان خمین در پائیز سال 1398 انجام گرفت. در این پژوهش از 60 راس میش 4-2.5 ساله نژاد افشاری با میانگین وزنی 2.5±68 استفاده شد. میش ها بطور تصادفی به 4 گروه به ترتیبی که در ادامه آورده شده است تقسیم بندی شدند بسته به زمان تزریق هورمون های PMSGمیش ها به 4 گروه طبقه بندی شدند: گروه اول (12 راس) (-48PMSG+CR): تزریق 400 واحد PMSG،48 ساعت قبل از برداشت سیدر به همراه ترکیب آهسته رهش گروه دوم (12 راس) (-48 hCG +CR): تزریق 400 واحد hCG ، 48 ساعت قبل از برداشت سیدر به همراه ترکیب آهسته رهش گروه سوم (11 راس) hCG): تزریق 400 واحد hCG ، همزمان با برداشت سیدر بدون ترکیب آهسته رهش گروه چهارم (25 راس)(PMSG): تزریق 400 واحد PMSG همزمان با برداشت سیدر بدون ترکیب آهسته رهش این پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در قالب مدل زیر اجرا و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون کای اسکور و سطح معنی داری 5% مورد تجزیه قرار گرفت به طور کلی نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد در نژاد افشاری تزریق PMSG، 48 ساعت قبل از برداشت سیدر و در حضور ترکیب آهسته رهش در مقایسه با تزریق آن در زمان برداشت سیدر و بدون حضور ترکیب آهسته رهش تاثیر بهتری در بهبود شاخص های عملکرد تولید مثلی دارد.