1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیب هورمون PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، PMSG و GnRH، میش فراهانی
سال 1399
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران علی کمانی ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، محمد حسین مرادی

چکیده

همزمان سازی فحلی تکنیک مهمی در مدیریت تولیدمثلی میش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ترکیبی هورمون های PMSG و GnRH در برنامه همزمانی فحلی میش های نژاد فراهانی در فصل تولید مثل بود. در این تحقیق 40 رأس میش نژاد فراهانی با میانگین وزنی 55/0±97/48 کیلوگرم و میانگین نمره وضعیت بدنی 3/0±04/3 برای همزمانی فحلی به­ مدت 10 روز سیدرگذاری شده و در روز صفر، 2 میلی لیتر PGF2α به آن ها تزریق شد و به­ صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد (10=n) هیچ تیماری دریافت نکردند. به میش های گروه 2، همزمان با سیدر برداری به­ مقدار 150 واحد بین المللی هورمون PMSG و 1 میلی لیتر بوسرلین استات (آگونیست هورمون GnRH) به صورت عضلانی تزریق شد. به میش های گروه 3 همزمان با سیدر برداری، 100 واحد بین المللی هورمون PMSG و 2 میلی لیتر بوسرلین استات به­ صورت عضلانی تزریق شد. میش های گروه 4 همزمان با سیدربرداری، 300 واحد بین المللی هورمون PMSG و 5/0 میلی لیتر بوسرلین استات به­ صورت عضلانی تزریق شدند. بعد از سیدربرداری میش ها فحل یابی شدند و با قوچ های نژاد فراهانی جفت گیری کردند. نرخ فحلی در تمام گروه ها یکسان بود P˃0.05)). بیشترین چند قلوزایی برای گروه 4 بود (7/1 بره به­ازای هر میش) که با تمام گروه ها تفاوت معنی داری داشت P˂0.05)). نرخ آبستنی یکسانی بین تیمار ها مشاهده شد P˃0.05)). میزان گلوکز و پروژسترون گروه 4 به طور معنی داری پایین تر از 3 گروه دیگر بود P˂0.05)). تفاوت معنی داری در میزان سقط و مرده زایی بین تیمار ها وجود نداشت P˃0.05)). نتایج مطالعه نشان داد که استفاده ترکیبی از دو هورمون PMSG و GnRH در برنامه همزمانی فحلی می تواند نرخ بره زایی را 7/0 بالاتر ببرد.