1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر استفاده منابع آلی (کیلات با متیونین) و معدنی (سولفات) منگنز بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ ومتابولیت-های خونی مرغ های تخمگذار سویه، هایلاین w36 در شرایط تنش حرارتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
- منگنز آلی و معدنی 2- درصد تولید 3- مرغ تخمگذار 4- تنش حرارتی
سال 1398
پژوهشگران ایمان حاج خدادادی(استاد راهنما)، حسینعلی قاسمی(استاد مشاور)، مهدی خدایی مطلق(استاد مشاور)، علیرضا خامسی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق تأثیر دو نوع منبع (آْلی-متیونینه و معدنی-سولفاته) و سه سطح منگنز (135،90،25 میلیگرم در کیلوگرم) در جیره، برعملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین w36 در شرایط تنش گرمایی مورد مطالعه قرار گرفته است. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه همراه با 25 میلیگرم در کیلوگرم منگنز سولفاته (تیمار 1)، 90 میلیگرم در کیلوگرم منگنز سولفاته (تیمار2)، 135 میلیگرم در کیلوگرم منگنز سولفاته (تیمار3)، 25 میلیگرم در کیلوگرم منگنز آلی (تیمار4) و 90 میلیگرم در کیلوگرم منگنز آلی (تیمار5) و 135 میلیگرم در کیلوگرم منگنز آلی(تیمار6) بودند. در این آزمایش از 360 قطعه مرغ تخم گذار در سن 22 هفتگی و بصورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل6 تیمار و 4 تکرار (15 پرنده در هر تکرار) استفاده شد. منبع منگنز تاثیری بر درصد تولید نداشت، ولی سطح منگنز منجر به بهبود درصدتولید، ضریب تبدیل و توده تخم مرغ تولیدی گردید. نوع منبع و افزایش سطح منگنز کاهش معنی داری بر مصرف خوراک داشتند. منبع و سطح منگنز تاثیرمعنی داری بروزن تخم مرغ، سفیده و زرده نداشت ولی سطح منگنز بر وزن پوسته، ارتفاع سفیده، منگنز و فسفر خون تاثیر معنی داری داشتند. برخی متابولیت های خونی تحت تأثیر منبع و سطح منگنز قرار گرفتند. در نهایت مکمل جیره با منگنز بدون توجه به منبع آن تا سطح 135 میلیگرم درکیلوگرم در شرایط تنش گرمایی منجر به بهبود صفات عملکردی و بخصوص کیفیت پوسته تخم مرغ گردید.