1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی منابع متفاوت پروتئین بر عملکرد و برخی متابولیت های خونی و غلظت انسولین در گوساله های شیرخوار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: انسولین، پروتئین عبوری، فراسنجه های رشد، عملکرد، گوساله شیرخوار، گلوکز
سال 1397
پژوهشگران سحر آوخ(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)

چکیده

بررسی منابع متفاوت پروتئین بر عملکرد و برخی متابولیت های خونی و غلظت انسولین در گوساله های شیرخوار بررسی گردید . تعداد 44 رأس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن 42 کیلوگرم و با انحراف استاندارد 81/0 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار (11 دام در هر تیمار) به مدت 11 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد (کنجاله سویا)؛ 2) جایگزینی 5% از کنجاله سویا با گلوتن ذرت؛ 3) جایگزینی 5% از کنجاله سویا با پودر ماهی و 4) جایگزینی 5% از کنجاله سویا با ترکیب گلوتن ذرت و پودر ماهی. نتایج نشان داد خوراک مصرفی و وزن گوساله ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با جایگزینی منبع پروتئین جیره، افزایش وزن روزانه (05/0P<) و بازده خوراک (05/0P<) معنی دار شد به گونه ای که بیشترین بازدهی در بین تیمارها مربوط به جایگزینی ترکیبی کنجاله گلوتن ذرت و پودر ماهی به جای کنجاله سویا بود. در بین فراسنجه های رشد، ارتفاع جدوگاه در زمان از شیرگیری تحت تأثیر جایگزینی پروتئین قرار گرفت (05/0P<) و در مرحله پایانی ثبت رکورد تمایل به معنی داری برای این صفت مشاهده شد (05/0P=). در زمان از شیرگیری (06/0P=) و پایان آزمایش(09/0P=) ارتفاع هیپ تمایل به معنی داری مشاهده شد. در بین فراسنجه های خون، پروتئین کل در مراحله قبل از شیرگیری و میانگین معنی دار شد (05/0P<). برای فراسنجه پارامتر نیتروژن اوره خون در مرحله بعد از شیرگیری، تمایل به معنی داری مشاهده شد (08/0P=). انسولین خون در بازه زمانی شروع آزمایش تحت تأثیر منابع پروتئین عبوری قرار نگرفت (05/0P>) و اثر معنی داری مشاهده نشد، در در دو بازه زمانی (قبل از شیرگیری و میانگین) تحت تأثیر منابع پروتئین عبوری قرار گرفت (05/0P<) و اثر معنی داری مشاهده شد. اما در بازه زمانی پایان آزمایش تمایل به معنی داری (08/0P=) مشاهده شد. گلوکز خون و دیگر فراسنجه پارامترهای پلاسما در هیچ یک از سه بازه زمانی تحت تأثیر منابع پروتئین (05/0P>) قرار نگرفتند و اثر معنی داری مشاهده نشد. به طور خلاصه کلی نتایج نشان داد که جایگزینی پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه می تواند در نرخ رشد گوساله های در حال رشد تأثیرگذار باشد.