1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
گوساله های پرواری، جو، ذرت
سال 1397
مجله نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی میرزائی (علوم دامی) ، مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی خدایی مطلق ، محمد حسین مرادی ، یدالله محرمی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر منبع غلات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای گوساله های پرواری انجام شد. به همین منظور تعداد 18 راس گوساله نر هلشتاین در حال رشد (سن 245 +11 روز) با وزن اولیه 327 +17.7 در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارهای آزمایشی شامل جیره های بر پایه جو یا ذرت (100 درصد غله از جو یا ذرت) اختصاص یافتند. یافته های آزمایش نشان داد که تغذیه با ذرت در مقایسه با جو تمایل به افزایش ماده خشک مصرفی گوساله های نر پرواری داشت. همچنین گوساله های تغذدیه شده با ذرت در مقایسه با جو میانگین افزایش وزن روزانه بالاتری را دو دوره اول (1 تا 28 آزمایش) داشند اما در دوره دوم (روز 29 تا 56 آزمایش) اختلافی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. فرانسجه های خونی شامل گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، آلیومین، پروتئین کل، نیتروژن اوره ای خون و آنزیم آلانین آمینوترانسفراز تحت تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند اما جایگزینی جو با ذرت در هر دو دوره آزمایش منجر به کاهش غلظت آمینوترانسفراز شد. میانگین pH شکمبه و غلظت کل اسیدهای چرب فرار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما با تغذیه ذرت منجر به افزایش سهم مولی استات و تمایل به کاهش سهم مولی پروپیونات و افزایش نسبت استات به پروپیونات را در مقایسه با جو شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ذرت می تواند جایگزین مناسبی برای جو در جیره گوساله های پروراری با سطح بالای کنسانتره و غلات نرم آسیاب شده باشد.