1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش های فحل همزمان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، غله، علوفه و میش
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی میرزائی (علوم دامی) ، محمد حسین مرادی ، محمدرضا بهرامی

چکیده

هدف از این مطالعه حاضر بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش های فحل همزمان بود. میش ها در چهار گروه مختلف جهت همزمانی فحلی به مدت 14 روز سیدرگذاری شدند. تیماربندی به صورت تصادفی بشرح زیر بود: تیمار اول: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با جو بعنوان منبع غلات، تیمار دوم: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات، تیمار سوم: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با جو بعنوان منبع غلات، تیمار چهارم: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات. در تمام تیمارهای مدنظر همزمان سازی فحلی انجام گرفت. پس از برداشت سیدر میش ها فحل یابی شدند و با قوچ های موجود در گله جفت گیری کردند. پس از زایش فراسنجه های مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تیمار دوم (نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت بعنوان منبع غلات) در تمام صفات تولیدمثلی شامل: میزان درصد زایش، نرخ بره زایی و تعداد بره بازای هرمیش دارای موقعیت برتر و بهتری نسبت به سایر گروه های آزمایشی بود.