1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر استفاده از مکمل موننسین، کروم و ترکیب آنها بر برخی از فراسنجه های خونی، آنزیم های کبدی و انسولین در گاوهای شیری نزدیک زایش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کروم، موننسین، فراسنجه خونی و دوره انتقال
سال 1397
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران مهرنوش قندهاری ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

در پژوهش حاضر 30 رأس گاو شیری چند شکم زا (با میانگین زایش 8/3) در دوره انتقال جهت بررسی اثر استفاده از مکمل های موننسین، کروم و اثر مشترک آنها بر فراسنجه های خونی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار استفاده شد. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد ؛ 2) تیمار با مصرف موننسین (400 میلی گرم در روز)؛ 3) تیمار با مصرف کروم (03/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی بدن) و 4) تیمار با مصرف کروم-موننسین (400 میلی گرم مکمل موننسین به همراه 03/0 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن متابولیکی بدن). فراسنجه های خونی شامل آنزیم های کبدی (آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینو ترانسفراز)، گلوکز، هورمون انسولین، پروتئین کل، آلبومین و بتاهیدروکسی بوتیرات (BHBA) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت فراسنجه های سرم خون (به جز BHBA و گلوکز) تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0