1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آپوپتوزیس؛ جنبایی؛ کیفیت منی؛ میتوکندری
سال 1397
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران شیدا حسینی ، مهدی ژندی ، آ زارع شحنه ، محسن شرفی ، م امام وردی ، مهدی خدایی مطلق

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر افزودن اتانول به رقیق­ کننده بر کیفیت اسپرم گاو بعد از انجماد و یخ­ گشایی بوده است.در مجموع تعداد 24 انزال از چهار گاو نر (شش انزال از هر گاو طی سه هفته) جمع ­آوری شد. در هر تکرار، نمونه­ های منی با هم مخلوط و سپس به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هریک با یکی از رقیق­ کننده­ های حاوی تیمارهای آزمایشی رقیق و منجمد شدند. تیمارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل: 1) رقیق ­کننده فاقد اتانول به­ عنوان گروه شاهد (C) و 2) رقیق­ کننده­ حاوی 0/25 درصد اتانول (E) بود. پس از یخ گشایی نمونه ها، فراسنجه ­های کیفی اسپرم شامل جنبایی، یکپارچگی و عملکرد غشای پلاسمایی، وضعیت زنده مانی و فعالیت میتوکندری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که اسپرم­ های گروه شاهد نسبت به اسپرم­ های گروه اتانول دارای جنبایی کل بالاتر (2/49±76/17 در مقابل 1/96±68/50) و میزان آپوپتوزیس کم ­تری (0/36±10/56 در مقابل 0/33±13/13) بودند (0/05>p). هم­ چنین، در سایر فراسنجه­ های کیفی اسپرم شامل یکپارچگی و عملکرد غشای پلاسمایی اسپرم و فعالیت میتوکندری، تفاوتی بین دو گروه شاهد و اتانول مشاهده نشد (0/05>p). نتایج این مطالعه نشان می ­دهد که اتانول می ­تواند اثر منفی بر فراسنجه­ های اسپرم گاو بعد از انجماد و یخ­ گشایی بگذارد.