1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر استفاده از موننسین و کروم به تنهایی و یا با هم در دوره کلوزآپ بر برخی از فراسنجه های تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کروم، موننسین، گلوکز، جفت، گاوهای چندبار زایش کرده.
سال 1396
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران مهرنوش قندهاری ، مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

در مطالعه حاضر 30 رأس گاو آبستن چند بار زایش کرده در 14 روز قبل از زایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و تکرار نامتعادل برای هر جیره به منظور بررسی تاثیر استفاده از مکمل های موننسین، کروم، و کروم-موننسین بر فراسنجه های تولیدی (میزان شیر تولیدی، ترکیبات شیر) و تولید مثلی (روزهای باز، زمان آمدن جفت) مورد بررسی قرار گرفتند. تیمار شاهد بدون هیچ مکملی در نظر گرفته شد. میزان تولید شیر و درصد چربی، درصد پروتئین شیر تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0