1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر روغن کنجد و پودر رزماری بر عملکرد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روغن کنجد، رزماری، فراسنجه های خونی، بلدرچین
سال 1396
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، ایمان حاج خدادادی(استاد مشاور)، محمد حسین مرادی(استاد مشاور)

چکیده

در این آزمایش تأثیر استفاده از روغن (کنجد یا سویا) و پودر رزماری بر فراسنجه های عملکرد، وزن نسبی ارگان های داخلی، طول نسبی روده ها، مرفولوژی پرزهای روده، فراسنجه های خونی، میکروفلورای روده و کیفیت گوشت بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار،4 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بلدرچین گوشتی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) روغن کنجد + سطح صفر رزماری 2) روغن کنجد + سطح یک رزماری 3) روغن کنجد + سطح دو رزماری 4) روغن سویا + سطح صفر رزماری 5) روغن سویا + سطح یک رزماری 6) روغن سویا + سطح دو رزماری. در این آزمایش تفاوت معنی داری در مصرف خوراک تیمارهای آزمایشی وجود داشت. استفاده از پودر رزماری و روغن ها (کنجد یا سویا) باعث تأثیر معنی دار بر اجزای لاشه شده است. همچنین این تیمارها باعث تأثیر معنی دار بر اندازه و وزن نسبی روده ها نشده اند. تیمارهای آزمایش تأثیر معنی دار بر ارتفاع پرز روده را نداشته اند. استفاده از پودر رزماری و روغن ها (کنجد یا سویا) باعث تأثیر معنی دار بر مقدار E.Coli نداشته است. مصرف پودر رزماری به همراه روغن (کنجد یا سویا) باعث بهبود کیفیت گوشت شده است. این تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه های خونی ازنظر آماری تفاوت معنی داری داشته اند.