1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفات روی، قوچ، اسپرم، رقیق کننده
سال 1396
پژوهشگران مبینا پویا(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی(استاد مشاور)، مهدی میرزائی (علوم دامی)(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق کننده ی منی بر ویژگی های حیاتی اسپرم پس از انجماد-ذوب در قوچ بود. اسپرم گیری از پنج رأس قوچ نژاد فراهانی، هفته ای دو بار انجام شد. منی از قوچ ها توسط واژن مصنوعی جمع آوری شده و سپس برای جلوگیری از اثرات فردی هر قوچ، نمونه ها با هم مخلوط شدند، نمونه های اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل سطوح صفر، 50، 100 و 150 میکرومول سولفات روی اختصاص داده که به هر فالکون مقدار رقیق کننده ی مورد نظر افزوده شد و با روی و تریس آزمایش مخلوط شده و جهت انجام مراحل فریز آماده سازی شدند. نمونه ها در پایوت های نیم میلی لیتری از شرکت ام وی ای فرانسه بوده و در شرایط هم دما و دمای 37 درجه ی سانتی گراد با نمونه ها نگهداری و در این شرایط دمایی پر شدند و منجمد شدند. نمونه های اسپرم بعد از انجماد از نظر جنبایی، جنبایی پیشرونده، زنده مانی (تست ائوزین– نگروزین)، یکپارچگی غشای اسپرم (تست هاست) و ریخت شناسی اسپرم ها (تست هانکوک) بررسی شدند. اختلاف معناداری در درصد جنبایی و یکپارچگی غشای اسپرم در محیط های دارای سولفات روی با گروه شاهد وجود نداشت. محیط دارای 50 میکرومول سولفات روی به طور معناداری P˂0.05)) درصد جنبایی پیشرونده کمتری در مقایسه با گروه شاهد از خود نشان داد. از نظر درصد زنده مانی، سطح دارای 100 میکرومول سولفات روی در مقایسه با سطوح شاهد و50 و150 میکرومول سولفات روی، اختلاف معنی داری داشتندP˂0.05) ). از نظر ریخت شناسی، سطح دارای 150 میکرول سولفات روی کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد از خود نشان داد P˂0.05)). بنابراین استفاده از سولفات روی در رقیق کننده ی منی قوچ سبب بهبود برخی فراسنجه های اسپرم بعد از فرایند انجماد-ذوب گردید.