1403/01/26
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مراقبت های بهداشتی در پرورش مرغ خانگی یا بومی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بهداشت، مرغدار، مرغ بومی
سال 1396
پژوهشگران علی کمانی ، مهدی خدایی مطلق ، محمد مشایخی

چکیده

چکیده در این مطالعه به بررسی مراقبت بهداشتی در برخی از مرغداری های اطراف شهرستان اراک انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای براساس مشخصات فردی و میزان توجه آنان به بهداشت مرغداری طراحی گردید. سپس در بین آنها توزیع و تکمیل گردید. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات چهل درصد از مخاطبان جامعه مدنظر کمتر از دیپلم بود و قریب باتفاق آنها دوره های آموزشی درخصوص مباحث بهداشت طیور نگذرانیده بودند و همچنین بیشتر بر تجربیات شخصی تأکید داشتند و حدود هشتاد درصد از مرغداری ها دارای تهویه نبودند. همچنین هشتاد درصد از مرغداران از خدمات دامپزشکی استفاده نمی کردند. بنابراین میزان سطح بهداشت در بین مرغداران مذکور نیاز به آموزش و ارتقا دارد.