1403/01/27
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سلیمارین سبب حفظ تمامیت DNAاسپرم ناشی از کلرید کادمیوم می شود
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلرید کادمیوم، سیلیمارین، اسپرم، تمامیت DNA
سال 1396
پژوهشگران عاطفه خاوری ، مهدی خدایی مطلق ، حمیدرضا مومنی

چکیده

با توجه به اثرات مخرب کادمیوم بر دستگاه تناسلی و به خصوص اسپرم و خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین، این مطالعه با این هدف انجام شد تا مشخص نماید که آیا سیلیمارین قادر است از اثرات کادمیوم بر شکست DNA اسپرم قوچ جلوگیری نماید. اسپرم مورد استفاده در مطالعه حاضر از اپیدیدیم بیضه های قوچ های فراهانی کشتار شده جمع آوری و به چهار گروه تقسیم شد. در هر نمونه، 106× 5 اسپرم وجود داشت. تیمارهای آزمایشی شامل اسپرم های لحظه صفر، اسپرم های لحظه 180 دقیقه (شاهد)، اسپرم های تیمار شده با کلرید کادمیوم (10 میکرومولار) به مدت 180 دقیقه و اسپرم های تیمار شده با سیلیمارین (5 میکرومولار) همراه با کلرید کادمیوم (10 میکرومولار) به مدت 180 دقیقه بودند .همچنین برای برآورد شکست DNA از رنگ آمیزی اکریدین اورنژ و تست SCD استفاده شد. آنالیز داده ها از طریق روش تجزیه واریانس یک طرفه صورت گرفت. مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون توکی در سطح خطای 05/0 انجام شد. نتایج نشان دادند که درصد شکست DNA در گروه تیمار شده با کلرید کادمیوم در مقایسه با گروه شاهد (001/0>P) و گروه تیمار شده با سیلیمارین همره با کلرید کادمیوم (01/0>P) به طور معنی داری افزایش یافت. سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی قادر است اثرات مخرب کلرید کادمیوم بر تمامیت DNA اسپرم قوچ را مهار نماید.