1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوجه شترمرغ ها، عملکرد، نانو روی، فراسنجه های خونی
سال 1395
پژوهشگران حسینعلی قاسمی(استاد راهنما)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، ایمان حاج خدادادی(استاد مشاور)، سجاد صباغی(دانشجو)

چکیده

این پژوهش به منظور تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ ها انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 18 قطعه شترمرغ 6 ماهه در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی تاثیر نانو ذرات روی جیره بر هماتولوژی، بیوشیمی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی در شترمرغ ها مورد مطالعه قرار گرفت. تمام جیره های آزمایشی حاوی پروتئین و انرژی برابر بودند. مقادیر افزایش وزن روزانه و وزن نهایی تمایل به معنی-داری داشته که بیشترین افزایش وزن روزانه (067/0P= ) و وزن نهایی (068/0P= )در گروه نانو مشاهده شد (081/0 P=). این درحالی ست که اختلاف معنی داری بین وزن اولیه در تیمارهای آزمایشی وجود نداشته است. برای گروه شاهد و گروه-های آزمایشی اکسید روی و نانو روی به ترتیب 5/2389، 1/2385 و 8/2355 (گرم در روز) بود. تجزیه واریانس میانگین مصرف خوراک نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری روی این صفت نداشته است (05/0P). اثر منابع مختلف روی (اکسید روی و نانو روی) بر تعداد گلبول های سفید، جمعیت تفریقی گلبول‎ های سفید (هتروفیل، لنفوسیت، ائوزنوفیل، مونوسیت و بازوفیل)، هماتوکریت و ترومبوسیت خون معنی دار نبود (05/0P> ). تیمارهای اکسید روی و نانو روی نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری میزان گلوکز خون کمتری داشتند (05/0< P). غلظت کلسترول، HDL-C، LDL-C، آلبومین، اوره، اسید اوریک، کلسیم و روی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروه شاهد و تیمارهای اکسید روی و نانو روی به ترتیب 3/171، 2/199 و 7/197 U/mL بود، که بین تیمار نانو روی و شاهد اختلاف معنی دار وجود داشت (05/0>P). با حصول نتایج مثبت افزودن مکمل روی بویژه مکمل نانو روی بر فراسنجه های آنتی-اکسیدانی می توان اطمینان حاصل کرد که کیفیت گوشت جوجه شترمرغ بهبود خواهد یافت و برای مصرف کننده وضعیت سالمتری خواهد داشت.