1403/01/31
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع گونه ای کنه های دامی در مشهد میقان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ایکسوئیده، آرکازیده، تنوع گونه، مشهد میقان، استان مرکزی
سال 1395
پژوهشگران معصومه اکبری(دانشجو)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)

چکیده

تنوع گونه ای کنه های دامی در مشهد میقان کنه ها مهمترین انگل های خارجی می باشند که باعث ایجاد خسارات اقتصادی شدید در نشخوارکنندگان در سراسر دنیا و ایران می باشند و همچنین در انتقال عوامل ویروسی، ریکتزیایی، باکتریایی و تک یاخته ای بیماری زا نقش دارند. شناخت وضعیت پراکنش کنه ها در نواحی مختلف کشور می تواند از دیدگاه بروز بیماری های مختلف مرتبط با آن ها مفید باشد.هدف از این مطالعه بررسی میزانتنوعگونه ایوفراوانیکنه ها ی دامی در همه گروه سنی و از هر دو جنس در نشخوار کنندگان شاملگاو،گوسفند و بز در مشهد میقان واقع در استان مرکزی می باشد. برای این منظور، 20 ایستگاه در منطقه مشهد میقان انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت ماهیانه و در طول یک سال انجام گردید. مطالعه حاضر از فروردین تا اسفند 1394 اجرا شد. کنه ها از تمامی نواحی بدن دام و همچنین از اصطبل ها (محل نگهداری حیوانات، کف طویله و دیگر مکان ها) جمع آوری شدند.به طور کلی 599 عدد کنه از دو خانواده (آرگازیده و ایکسودیده) جمع آوری شدند. پس از ثبت مشخصات، نمونه ها به شیشه حاوی الکل 70% و گلیسرین 5% منتقل شدند. برای همه نمونه ها برچسبی شامل موقعیت مکانی، نوع میزبان، تاریخ و روش جمع آوری تهیه شد. تمامی صفات تعیین کننده از نمونه های جمع آوری شدهبه کمک استریومیکروسکوپمطالعه و کنه ها با استفاده از کلیدهای معتبر قابل دسترس شناسایی شدند. 186 عدد کنه از خانواده آرگازیده که متعلق به دو جنس آرگاس و اورنیتودوروس شناسایی شدند شامل گونه هایArgaspersicus، A. reflexusو OrnithodorosLahorensisبودند. 413 عدد کنه نیز از خانواده ایکسودیده که متعلق به 3 جنس و 5 گونه شامل Rhipicephalussanguineus، R. turanicus، Hyalommaanatolicum،H. asiaticum،Haemaphysalissulcata نیز شناسایی گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کنه های سخت و نرم دارای تنوع گونه ای بالایی در این منطقه هستند. بعضی از گونه های کنه جمع آوری شده در این منطقه نقش با اهمیتی در انتقال عوامل بیماری زا به انسان را دارند. تعداد 18 صفت مورفوبیومتری با استفاده از ابزارها و روش ها تعیین و بررسی گردیدند. داده ها پس از کدگذاری به روش PCA و با استفاده از نرم افزارSPSS و همچنین با استفاده از روش های UPGMA وPCO با استفاده از نرم افزار MVSP آنالیز و سپس نمودار و درختچه مربوطه رسم گردید.