1403/02/02
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نانوذرات سلنیوم در محیط رقیق کننده بر برخی از صفات کیفی اسپرم قوچ فراهانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسپرم قوچ، نانوذرات سلنیوم، تحرک، انجماد- یخ گشایی
سال 1395
پژوهشگران فاطمه خرم(دانشجو)، مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، محمد حسین مرادی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم در محیط رقیق کننده بر برخی از صفات کیفی اسپرم قوچ در طی فرایند انجماد- یخ گشایی بود. نمونه های انزالی با استفاده از واژن مصنوعی از 4 رأس قوچ بالغ فراهانی با میانگین وزن 5±55 کیلوگرم جمع آوری و پس از ارزیابی اولیه نمونه ها با هم مخلوط شدند. پس از مخلوط کردن نمونه ها با رقیق کننده حاوی نانوذرات سلنیوم (1%، 2%، 4%، 8%) و گروه کنترل بدون دریافت نانوذرات سلنیوم رقیق شدند. نمونه ها پس از طی سرد سازی، با قرارگیری در معرض بخار ازت و غوطه ور شدن در آن منجمد شده و تا زمان ارزیابی در داخل ازت مایع نگهداری شد. پس از یخ گشایی، تحرک کل، تحرک پیش رونده، زنده مانی، سلامت غشاء پلاسمایی و ناهنجاری های اسپرم با استفاده از نرم افزار کاسا در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار ارزیابی شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر نانوذرات سلنیوم بر تحرک اسپرم، تحرک پیش رونده، سلامتی غشاء پلاسمایی اسپرم معنی دار بود بطوری که سطح 4% افزایش معنی داری را نسبت به دیگر سطوح نشان داد (01/0 (p>، اما بر زنده مانی اسپرم معنی دار نبود. نتیجه تحقیق نشان داد که افزودن نانوذرات سلنیوم به رقیق کننده در سطح 4% سبب بهبود فراسنجه های اسپرم طی شرایط انجماد- یخ گشایی می شود.