1403/01/28
مهدی خدایی مطلق

مهدی خدایی مطلق

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1281-7152
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41861677000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر استفاده از آویشن برروی متابولیت های خونی در بره های نر با سنین مختلف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آویشن، فراسنجه های خونی، بره، سن
سال 1395
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق(استاد راهنما)، زهرا مرادپور(دانشجو)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی(استاد مشاور)

چکیده

در اتحادیه اروپا، ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه حیوانات سبب افزایش تمایل به استفاده از اسانس های گیاهی در تغذیه دام شد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات محدودی در مورد اثر آویشن بر روی نشخوارکنندگان انجام شده است، لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر آویشن بر برخی از پارامترهای خونی در بره های نر با سنین مختلف انجام پذیرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سن و مقدار آویشن که هر کدام دارای دوسطح می باشد، اجرا شد. در این پژوهش تعداد 20 رأس بره نر نژاد فراهانی به صورت 4 تیمار 5 رأسی با میانگین وزن اولیه20±02/35 در دو سن مختلف با میانگین 5/5 ماهه و یکساله استفاده گردید. این پژوهش به مدت 2 ماه در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از : 1- جیره بره های 6-5 ماهه، فاقد پودر آویشن؛2- جیره حاوی 20 گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره های 6-5 ماهه؛3- جیره بره های یکساله ، فاقد پودرآویشن؛4- جیره حاوی 20 گرم پودرآویشن جهت تغذیه بره های یکساله. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه داروئی آویشن تأثیر معنی داری بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، غلظت ایمنوگلوبین ها و نیز آنزیم های کبدی بره های نر نژاد فراهانی نداشت (p>0/05).